Được ủy thác từ nhà đầu tư Hitachi Zosen Corporation, chúng tôi thực hiện kỹ thuật cho nhà máy xử lý rác và dịch vụ ủy thác liên quan đến giải pháp CAD.Dịch vụ hỗ trợ dựa trên hệ thống CAD

Chúng tôi có thể thiết kế chi tiết, tạo bản vẽ, mô hình CAD 2D/3D về đường ống, xây dựng, cơ khí, điện, cầu sắt sử dụng phần mềm 3D CAD và AutoCAD.